Mengenai ANGKASA

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) telah didaftarkan pada 12 Mei 1971 di bawah Ordinan Koperatif 33/1948. ANGKASA ditubuhkan hasil daripada cadangan Kongres Kerjasama Kedua yang dirasmikan oleh YAB Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia yang kedua.

ANGKASA telah diangkat sebagai sebuah koperasi yang mewakili gerakan koperasi seluruh Malaysia. Pada 23 Mei 1996, perisytiharan pengiktirafan ini telah diwartakan.

"Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Perenggan 57(2)(b) Akta 502 Akta 502 Akta Koperasi 1993, Menteri mengisytiharkan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) sebagai badan yang mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa," menurut [KTPK.(S)07/49/1/9: PN. (PU2) 572/III].

Sebagai badan apex gerakan koperasi negara ANGKASA juga turut menganggotai ASEAN Cooperative Organization (ACO) dan International Cooperative Alliance (ICA).


Visi, Misi, Peranan & Matlamat ANGKASA

VISI

Pemacu Unggul Kelestarian Sosioekonomi Gerakan Koperasi

MISI

ANGKASA Komited untuk Menjadi Pemangkin Kecemerlangan Sosioekonomi Gerakan Koperasi ke Arah Globalisasi dengan:

1. Mempelopori dan Memperkasa Jaringan serta Rantaian Nilai Perniagaan Sektor Ekonomi Koperasi;
2. Membudayakan Keusahawanan dalam Koperasi;
3. Memperkukuh Pengamalan Tadbir Urus Berdasarkan Jati Diri Koperasi; dan
4. Mentransformasi Landskap Ekonomi Koperasi Selaras dengan Perkembangan Inovasi dan Teknologi.

PERANAN

1. Menyatu dan mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat nasional dan antarabangsa;
2. Merangsang dan membangunkan perniagaan koperasi dengan mengenal pasti dan memajukan bidang perniagaan baharu, membangun dan memperkukuhkan perniagaan sedia ada serta mewujudkan jaringan di peringkat nasional dan antarabangsa;
3. Meningkatkan kefahaman dan pengamalan nilai serta prinsip koperasi tulen selaras dengan Kenyataan Jati Diri Koperasi oleh Rekomendasi ILO 193 yang mengiktiraf koperasi sebagai Ekonomi Sosial dan Perpaduan [Social and Solidarity Economy (SSE)] yang berkesan untuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
4. Membangun dan memperluaskan perniagaan koperasi dengan tumpuan kepada sektor ekoonomi utama, dan
5. Mengantarabangsakan gerakan koperasi dengan tumpuan kepada perkongsian ilmu pengetahuan, teknologi serta pengembangan perniagaan.

MATLAMAT

ANGKASA diiktiraf oleh kerajaan sebagai koperasi atasan yang mewakili gerakan koperasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa di bawah Seksyen 4(3) dan Seksyen 57(3) Akta Koperasi dengan matlamat seperti berikut:

Undang-Undang Kecil ANGKASA (UUK) 10(1):
i. Menyatukan semua koperasi dalam Malaysia;
ii. Mewakili gerakan koperasi Malaysia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
iii. Memperjuang, mengawasi dan menjaga kepentingan dan pembangunan koperasi ahli khususnya dan gerakan koperasi amnya; dan
iv. Memudahkan operasi koperasi ahli.


Keanggotaan ANGKASA

 


Pelan Strategik ANGKASA 2050 (PESAN50)

Pelan Strategik ANGKASA 2050 atau PESAN50 (Pelan Jangka Sederhana 2021-2030) dirangka dan disusun bagi mencapai hala tuju ANGKASA 2050. Melalui visi ANGKASA sebagai Pemacu Unggul Kelestarian Sosioekonomi Gerakan Koperasi, empat (4) Tonggak Strategik utama iaitu TONGGAK EKONOMI, TONGGAK EKOSISTEM, TONGGAK TADBIR URUS dan TONGGAK INOVASI disandarkan. Bagi setiap tonggak, dua (2) Teras Strategik ditetapkan dengan memberi fokus kepada ANGKASA (untuk memperkukuh infrastruktur organisasi ANGKASA) dan gerakan (untuk melestarikan gerakan koperasi yang diterajui ANGKASA).

 

1. Tonggak Strategik ANGKASA

Dalam pembangunan Teras-teras Strategik ANGKASA 2017-2050, empat (4) tonggak utama telah diperkenalkan oleh ANGKASA untuk memastikan pelaksanaan teras-teras strategik akan diselaraskan dengan hasil pencapaian objektif ANGKASA:

1.1 Tonggak Ekonomi

Tonggak Ekonomi merangkumi daya usaha bagi merangsang pembangunan dan daya saing ekonomi gerakan koperasi berdasarkan ekonomi kolaboratif bagi mencapai sasaran KDNK negara serta membangunkan ANGKASA yang berdaya kewangan dan mampan sebagai APEKS gerakan koperasi seterusnya dapat mencapai matlamat memperkasakan serta melestarikan sosioekonomi gerakan koperasi.

Hasil Pencapaian Pelan Strategik ANGKASA dari segi Tonggak Ekonomi: Gerakan Koperasi sebagai Penyumbang Berkesan kepada Ekonomi Negara.

1.2 Tonggak Ekosistem

Tonggak Ekosistem merangkumi pembangunan ekosistem yang melibatkan koperasi-koperasi, pihak kerajaan, pihak swasta dan lain-lain pihak NGO yang mana ANGKASA memainkan peranan penting memacu pewujudan dan merangsang penglibatan gerakan koperasi merangkumi fokus pembangunan daya saing berdasarkan penjanaan inisiatif yang berinovasi tinggi dan progresif sejajar dengan dasar dan dorongan berkaitan sumber manusia, pasaran, modal, undang-undang, kemahiran teknikal dan teknologi bagi memastikan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui koperasi.

Hasil Pencapaian Pelan Strategik ANGKASA dari segi Tonggak Ekosistem: Kepercayaan dan Keyakinan Terhadap Gerakan Koperasi yang Kompeten, Progresif dan Profesional.

1.3 Tonggak Tadbir Urus

Tonggak Tadbir Urus merangkumi usaha ANGKASA bagi memantapkan serta memperkukuh rangka kerja tadbir urus koperasi dan korporat melalui pemerkasaan rangka kerja tadbir urus dan perniagaan yang kompeten. Usaha ini dapat melahirkan bakat baru sebagai pucuk pimpinan pelapis baru ANGKASA dan gerakan koperasi melalui pelaksanaan inisiatif pembangunan modal insan yang menyeluruh dan mampan.

Hasil Pencapaian Pelan Strategik ANGKASA dari segi Tonggak Tadbir Urus: Warga Koperasi yang Berkaliber, Profesional dan Kompeten sebagai Penggerak Utama Aspirasi ANGKASA ke Arah Globalisasi.

1.3 Tonggak Inovasi

Tonggak Inovasi merangkumi kerjasama simbiotik yang dinamik, progresif dan mampan. ANGKASA memainkan peranan penting dalam meneraju penglibatan gerakan koperasi melalui aktiviti penyelidikan dan pembangunan inisiatif yang berinovasi tinggi dan progresif. Hal ini sejajar dengan perkembangan pesat penggunaan teknologi dan sistem pengurusan maklumat yang akan melestarikan tahap kepercayaan pihak kerajaan, swasta, masyarakat awam dan komuniti global terhadap ANGKASA, agar gerakan koperasi terus dinamik dan progresif menuju ke arah pembangunan masyarakat berpendapatan tinggi di peringkat negara dan antarabangsa.

Hasil Pencapaian Pelan Strategik ANGKASA dari segi Tonggak Inovasi: Gerakan Koperasi yang Progresif dan Berpotensi dengan Daya Saing Tinggi ke Arah Globalisasi.

2. Teras Strategik ANGKASA

Penyelarasan hala tuju ANGKASA 2050 telah menetapkan lapan (8) Teras Strategik yang akan memberi fokus seperti berikut:

2.1 Fokus Gerakan

Isu utama bagi penetapan pelan tindakan di bawah fokus ini adalah ke arah mengatasi isu bagaimana memperkasakan gerakan koperasi supaya dapat memberi impak signifi kan kepada masyarakat dan negara. Fokus Gerakan ANGKASA akan merangkumi aktiviti ANGKASA melalui penglibatan sektor peneraju yang akan merangsang dan membangunkan potensi perniagaan gerakan koperasi dan melonjakkan kedudukan ANGKASA sebagai APEKS peneraju ke peringkat global.

2.2 Fokus ANGKASA

Isu utama bagi penetapan pelan tindakan di bawah fokus ini juga adalah ke arah mengatasi isu bagaimana ANGKASA terus diperkasa dan berdaya saing agar dapat melunaskan tanggungjawab serta melestarikan fungsi sebagai badan puncak gerakan koperasi. Fokus ANGKASA memastikan perkembangan dan pengukuhan kedudukan ANGKASA sebagai badan puncak peneraju koperasi yang mana aktiviti dan inisiatif yang akan dilaksanakan menurut setiap Tonggak Strategik dijangka akan meningkatkan ‘organizational maturity index’ ANGKASA menjelang 2050.

 

Penyelarasan Tonggak dan Teras Pelan Strategik ANGKASA 2050 dengan Dasar-Dasar Negara

Pembangunan Pelan Strategik ANGKASA (2050) ini adalah sejajar serta selaras dengan aspirasi kerajaan seperti yang terkandung dalam Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB 2030), Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN 2030), Pelan Transformasi Koperasi Malaysia (TransKoM) 2021-2025, Dasar-dasar Utama Malaysia dan Luar Negara serta Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goal). Dalam membangunkan teras-teras setiap tonggak, semua matlamat dan hala tuju yang ditetapkan dalam dasar berkenaan digunakan sebagai rujukan dan dihubung kait dengan Teras Strategik ANGKASA. Penyelarasan Pelan Strategik berdasarkan Dasar-Dasar Utama Negara amatlah penting bagi memastikan hala tuju gerakan koperasi seiring dengan hala tuju, matlamat dan rancangan negara seterusnya memastikan peningkatan dan kelestarian impak sumbangan koperasi kepada negara.

                                              

Wawasan Kemakmuran Bersama

Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil. Matlamat utama adalah menyediakan taraf hidup yang wajar (decent standard of living) kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030. Matlamat wawasan ini adalah selaras dengan Jati Diri Koperasi. Tujuh teras strategik Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang telah dikenal pasti untuk dijadikan asas hala tuju sosioekonomi negara adalah seperti berikut:

a) Penstrukturan dan penambahbaikkan ekosistem perniagaan dan industri negara
b) Sektor pertumbuhan baharu
c) Reformasi bakat dan sumber tenaga negara
d) Memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja
e) Memperkukuh kesejahteraan sosial
f) Pembangunan wilayah yang inklusif
g) Peningkatan modal sosial masyarakat

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN 2030) dan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia (TransKoM)

Dasar Keusahawanan Nasional (DKN 2030) telah dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang bermatlamat bagi mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik, kondusif dan inklusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi negara. Koperasi turut dilihat sebagai pendekatan yang baik bagi merangsang pembangunan keusahawanan dalam kalangan masyarakat Malaysia.                      

Terdapat lima (5) teras strategik yang telah digariskan dalam DKN 2030 iaitu:

a) Membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat
b) Mengoptimumkan sistem kawal selia dan capaian kepada pembiayaan kewangan
c) Merangsang pembangunan keusahawanan bersepadu dan holistik
d) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui perusahaan berteraskan inovasi
e) Memantapkan keupayaan dan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana      

Pada tahun 2020, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga telah melancarkan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia (TransKoM) iaitu dokumen strategik yang menggariskan langkah-langkah transformasi yang akan diambil kira bagi memperkasa Gerakan Koperasi di Malaysia sebagai pemangkin kepada pertumbuhan sosioekonomi Malaysia yang seimbang, inklusif, progresif dan mapan. Pelan ini dirangka pelaksanaannya bagi tempoh lima (5) tahun bermula tahun 2021-2025. Matlamat utama transformasi ini adalah:       

a) Pencapaian matlamat berteraskan kesejahteraan dan kemakmuran bersama
b) Sistem perundangan dan kawal selia yang membangun dan fasilitatif
c) Modal insan produktif dan berilmu
d) Modal perniagaan baharu berteraskan teknologi dan pengetahuan

Pelaksanaan pelan transformasi ini dibahagikan kepada lima (5) bidang tujahan iaitu:

a) Penerapan nilai kemakmuran bersama
b) Pemantapan sistem perundangan dan struktur tadbir urus
c) Pengukuhan bakat dan pembangunan modal insan
d) Pembentukan persekitaran perniagaan yang mapan dan lestari
e) Pemerkasaan badan induk dan sistem penyampaian koperasi        

Rancangan Malaysia

Rancangan Malaysia merupakan rancangan lima tahun pembangunan kerajaan Malaysia. Setiap fokus serta pelan tindakan bagi pelaksanaan Rancangan Malaysia akan memberi impak kepada perkembangan ekonomi dan sosial gerakan koperasi. Antara pelan tindakan di bawah perancangan ini adalah seperti Rancangan Malaysia Ke-12, Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) serta Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA). Pembangunan tidak hanya dinilai melalui angka-angka Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), tetapi yang penting adalah kekayaan dapat diagihkan secara adil supaya rakyat dapat menikmatinya. Dalam erti kata lain kemakmuran bersama adalah usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus-menerus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif (Equitable Growth) di setiap peringkat rantaian nilai, kelas, kaum dan geografi sehingga mewujudkan rasa keharmonian dan kestabilan dalam kalangan rakyat menjelang tahun 2030.     

Matlamat Pembangunan Lestari

Pada tahun 2015, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah menggariskan 17 Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals). Apa yang pasti, kesemua matlamat kelestarian tersebut menjurus kepada kesejahteraan hidup manusia seiring dengan prinsip yang didokong dalam SDG iaitu, ‘leaving no one behind’. Sejajar dengan hala tuju International Cooperative Alliance (ICA) menerusi program CO-OPs for 2030 yang komited untuk mendidik koperasi mengenai SDG, membantu koperasi memberi maklum balas atas seruan PBB untuk bertindak dan mengumpulkan maklumat mengenai sumbangan koperasi kepada Agenda ICA SDG 2030 seterusnya memastikan kedudukan koperasi sebagai rakan strategik sepanjang proses pelaksanaan SDG. Antara fokus pelan tindakan:

a) Melindungi alam sekitar
b) Membaiki akses kepada barangan dan perkhidmatan asas
c) Membina sistem makanan yang mampan
d) Membasmi kemiskinan

Klik di sini untuk muat turun buku PELAN STRATEGIK ANGKASA 2050 (PESAN50)